ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden er en miljøstandard fremforhandlet i samarbeid med WWF. Den setter strenge krav til hvordan fisken er produsert, med særlig fokus på å minimisere det miljømessige og sosiale fotavtrykket fra kommersiell akvakultur.

En ASC-sertifisering for ansvarlig oppdrett av sjømat gjør det mulig å vise våre kunder og samfunnet for øvrig at vår produksjon av mat foregår på en måte som reduserer mil-
jømessig påvirkning fra vår oppdrettsvirksomhet, at vi tar hensyn til nærområdet vårt og har gode arbeidsforhold for ansatte.

Kvarøy Fiskeoppdrett har som mål å sertifisere alle sine lokaliteter i henhold til ASC-standarden. Som en del av dette arbeidet vil en del dokumentasjon fra hver enkelt
lokalitet bli publisert her på vår nettside, slik at alle våre stakeholders (interessenter) kan få innblikk i vår drift.

EN ASC-SERTIFISERING GJØR DET
MULIG Å VISE VÅRE KUNDER OG
SAMFUNNET VÅR PRODUKSJON AV MAT
FOREGÅR PÅ EN MÅTE SOM REDUSERER
MILJØMESSIG PÅVIRKNING FRA VÅR
OPPDRETTSVIRKSOMHET.

LENKER

Les mer om ASC her.

Neste allmøte vil bli avholdt på Indre Kvarøy, tirsdag 30.oktober 2018. Invitasjon kan du lese her.

Referat fra allmøtet 29.01.18

VÅRE
LOKALITETER

Selsøyvær - Sertifisert

Movikodden - Under revisjon

Breiviken - Under revisjon

Olvika - Under revisjon

Ørnes - Under revisjon

- Her kan du lese mer om hver lokalitet -